Module Đánh dấu công việc

Module này giúp bạn hoặc nhân viên sắp xếp, phân loại các công việc của mình trong danh sách Bookmark, để chúng có thể dễ dàng được nhóm / tìm kiếm và ưu tiên. Module này nhằm bổ trợ cho Module Công việc hiện có.Khi Module được kích hoạt, Menu mới sẽ xuất hiện ở […]

Liên hệ