Module này là Trợ lý lập kế hoạch chiến lược tài chính, dựa trên dữ liệu khách hàng để xác địnhvà phân tích thông tin quan trọng, giúp Công ty phát triển chiến lược mở rộng và phát triển mối quan hệ khách hàng hiện có.

Module này giúp bạn tạo ra một kế hoạch tài chính hoàn chỉnh, với nhiều thông tin hữu ích thông qua các tùy chọn và dữ liệu có sẵn, phân tách chúng theo bốn lĩnh vực cơ bản cho mọi kế hoạch: Hiệu quả công việc / Thông tin nhóm / Năng lực cung cấp Sản phẩm – Dịch vụ và Lập kế hoạch dự án.

Module cũng sử dụng MindMap, dựa trên GOJS, để các nhân viên có thể tạo ra một cách tiếp cận trực quan về chiến lược của họ, cùng với Handsontable giúp nhập dữ liệu và ghi lại hoạt động của nhân viên trong Nhật ký hoạt động.

Liên hệ