Module cho phép bạn đồng bộ hóa các Cơ hội kinh doanh từ Facebook của bạn thông qua các biểu mẫu của trang của bạn với các Cơ hội kinh doanh trên AppTeng ERP và AppTeng CRM. Sử dụng kết nối Facebook oAuth để cấp quyền truy cập vào Trang Facebook của bạn, cho phép các trường tùy chỉnh được đồng bộ hóa giữa nền tảng và Facebook và bạn có thể kết nối với nhiều trang Facfebook của bạn.

Bạn sẽ không cần bất kỳ kỹ năng lập trình nào để thiết lập Module này, nhưng bạn cần tạo Ứng dụng Facebook thông qua tài khoản Nhà phát triển Facebook.
Đảm bảo rằng bạn hiểu Ứng dụng Facebook là gì và quy trình xem xét của nó đối với các quyền cần thiết đầy đủ, vì bạn sẽ cần phải duyệt qua nó, từ tài khoản cá nhân của bạn.

Chúng tôi cung cấp hướng dẫn từng bước về cấu hình và hướng dẫn chi tiết về cách thiết lập Ứng dụng Facebook sau khi bạn đăng ký tài khoản Nhà phát triển Facebook, cùng với hướng dẫn về cách yêu cầu các quyền cần thiết của nhóm Facebook (manage_pages,leads_retrieval) và cách tích hợp các sản phẩm cần thiết với ứng dụng của bạn (Facebook Login,Webhooks).

Các trường dữ liệu cho Cơ hội kinh doanh có sẵn:

Bắt buộc:

Tên = name

Tuỳ chọn:

Địa chỉ = address
Vị trí = title
Thành phố = city
Địa chỉ Email = email
Quốc gia = state
Website = website
Tỉnh / Thành phố = country
Điện thoại = phonenumber
Mã bưu điện = zip
Công ty = company
Ngôn ngữ mặc định = default_language
Mô tả = description

Ngoài ra, tất cả các trường dữ liệu mà bạn đã tạo trong nền tảng cũng sẽ được thêm vào tự động.

Liên hệ