Module này giúp bạn hoặc nhân viên sắp xếp, phân loại các công việc của mình trong danh sách Bookmark, để chúng có thể dễ dàng được nhóm / tìm kiếm và ưu tiên.

Module này nhằm bổ trợ cho Module Công việc hiện có.
Khi Module được kích hoạt, Menu mới sẽ xuất hiện ở cột bên phải của khu vực quản trị, có tên Đánh dấu công việc
Nhấp vào nó, sẽ dẫn đến trang tạo Công việc đánh dấu, nơi bạn sẽ có thể tạo một dấu trang mới:
Tạo bằng cách thêm tên, biểu tượng và màu cho công việc.
Mọi dấu trang bạn tạo sẽ được liệt kê tất cả, trong một cột mới, do đó bạn có thể dễ dàng thêm một thai tác vào đó:
Bạn cũng có thể ghim để đánh dấu vào Bảng điều khiển, vì vậy tất cả các mục của nó được hiển thị trong màn hình chính, và tất nhiên, sắp xếp tất cả các nhiệm vụ theo Công việc được đánh dấu.

Liên hệ