Module này cho phép bạn xem và quản lý cửa hàng WooCommerce trên Website WordPress của bạn từ trong nền tảng AppTeng CRM và AppTeng ERP.

Các tính năng chính:

 • Xem tất cả các đơn đặt hàng
 • Xem tóm tắt các đơn đặt hàng
 • Cập nhật trạng thái Đơn hàng
 • Xóa đơn hàng
 • Xem dữ liệu đơn hàng
 • Chỉnh sửa sản phẩm
 • Xóa sản phẩm
 • Thêm sản phẩm
 • Xem tất cả khách hàng
 • Chỉnh sửa khách hàng
 • Xóa khách hàng
 • Xem tóm tắt về khách hàng
 • Thêm khách hàng WooCommerce vào hệ thống Quản trị
 • Hóa đơn đặt hàng WooCommerce trong hệ thống Quản trị
 • Phân quyền nhân viên truy cập để xem / quản lý cửa hàng từ hệ thống.
 • Thêm số lượng cửa hàng không giới hạn
 • Chỉ định cửa hàng cho từng nhân viên
 • Chỉnh sửa / Xóa các cửa hàng riêng lẻ
 • Xem sản phẩm theo cửa hàng
 • Lọc sản phẩm theo trạng thái
 • Lọc Sản phẩm theo loại
 • Xem khách hàng theo cửa hàng
 • Xem sản phẩm của các cửa hàng
 • Lọc Đơn đặt hàng theo trạng thái
 • Hỗ trợ WordPress Multisite.

Liên hệ