Module này tích hợp ứng dụng khách Hộp thư tại bảng điều khiển nền tảng AppTeng ERP và AppTeng CRRM .
Module cho phép các nhân viên gửi / nhận / soạn thảo / sắp xếp Email tài khoản IMAP của họ, bên trong bảng điều khiển.

Module kết nối với tài khoản IMAP có thể chấp nhận các kết nối qua SSL/TLS từ các ứng dụng khác. Nếu bạn có xác thực 2 lớp, bạn cần phải tắt nó, nếu không các kết nối sẽ không được máy chủ của bạn chấp nhận.
– Không thể sử dụng các chức năng IMAP trong tài khoản POP. Đảm bảo rằng tài khoản của bạn là tài khoản dựa trên IMAP.
– Module này có thể xem / trả lời tất cả các Email đến từ trong Bảng điều khiển nền tảng. Các Email đã gửi từ Module này sẽ được lưu vào thư mục đã gửi nếu tùy chọn này được bật trên máy chủ, nhưng các hành động như Bắt đầu / Thùng rác / Quan trọng sẽ chỉ ảnh hưởng đến hộp thư đến cục bộ và chúng sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, cùng với File đính kèm trong thư mục thích hợp. Module này không kiểm soát máy chủ IMAP của bạn – nó không phải là Module đồng bộ hai chiều.
– Module này phân tích Email trong chế độ văn bản thuần túy, để tránh mã độc được thực thi bên trong bảng điều khiển nền tảng.

Liên hệ