Module này giúp bạn thiết lập danh sách và thời gian công việc cho một nhóm, đội nhân viên thực hiện một công việc cụ thể (dự án) của khách hàng. Ví dụ như: Nhóm thiết kế, Nhóm thi công….

Một tính năng thứ hai là bạn có thể dùng Module này để quản lý Thời gian việc thuê ngoài nhóm nhân viên thực hiện một công việc cụ thể trong Công ty của bạn. Ví dụ: Thuê ngoài bảo vệ, Nhóm lao công….

Khi Module được kích hoạt, menu mới sẽ xuất hiện ở cột bên phải của khu vực quản trị nền tảng của bạn, có tên Nhân viên thuê ngoài

Người được giao nhiệm vụ sẽ có thể tạo Nguồn lực , theo đó, các nhân viên có thể được thêm vào, sắp xếp và phân loại linh hoạt.

Khi bạn tạo nhóm mới, bạn sẽ có thể chỉ định các nhân viên có sẵn cho công việc thuê ngoài tại TAB Nguồn lực.

Module này cũng bao gồm một vài chức năng hỗ trợ khác để báo cáo tốt hơn, nghĩa là: bạn có thể tạo báo cáo từ menu Báo cáo vì nó tích hợp HighchartsJS, xuất dữ liệu hoặc danh sách / nhóm tìm kiếm / đặt hẹn trong mỗi menu hoặc xem Lịch làm việc của bạn trong tính năng Lịch.

Liên hệ