Module này giúp bạn quản lý tài sản của công ty. Bạn có thể phân loại tài sản của theo nhóm / vị trí / đơn vị và giao cho nhân viên.

Module có các tính năng như sau:

 • Tạo mới – Chỉnh sửa – Xoá tài sản cố định
 • Thu hồi tài sản cố định
 • Thêm tài sản cố định bổ sung vào tài sản hiện có
 • Giao quản lý tài sản cho nhân viên cụ thể
 • Chuyển đổi sử dụng tài sản giữa các Nhân viên
 • Báo cáo khấu hao tài sản cố định
 • Báo cáo tài sản bị hỏng
 • Hồ sơ thanh lý tài sản
 • Hồ sơ bảo hành tài sản
 • Danh sách tài sản được phân bổ
 • Danh sách tài sản bị thu hồi
 • Danh sách tài sản không dùng nữa
 • Khả năng phân tách tài sản dựa trên các đơn vị, nhóm tài sản và vị trí tài sản duy nhất (liệt kê là tốt)
 • Khả năng tạo File đính kèm (có thể truy cập công khai, thông qua hằng số thay đổi cho uploadsdir)

Liên hệ